3D

3-Dimensionell fastighetsbildning

När lättnadsreglerna nu har avskaffats för privatpersoner som är medlemmar i en oäkta bostads­rättsförening medför detta ett högre skattetryck för medlemmarna. Detta kommer även att på­verka framtida medlemmar som funderar på att köpa en lägenhet i en oäkta bostadsrättsförening.

Att gå från oäkta till äkta minskar även trycket på styrelseledamöterna att förvalta föreningen. Att förvalta en oäkta bostadsrättsförening kan i många stycken liknas vid att driva ett företag.

Vi biträder oäkta bostadsrättsföreningar som vill bli äkta och genom 3-dimensionell fastighetsbildning har detta blivit en attraktiv möjlighet. En egen kom­mersiell fastighet bildas och avyttras. Föreningen väljer hur man vill disponera försälj­ningsintäkten. Vanligtvis amorterar föreningen ned de lån som finns eller så avsätter föreningen medel för kommande renoveringar. Föreningen kan även dela ut pengar till sina medlemmar. Efter en avytt­ring av den kommersiella fastigheten övergår fören­ingen till att bli en äkta bostadsrättsförening.